Member Information

Thomas M. Hnasko
thomas_hnasko

Hinkle Shanor LLP

218 Montezuma
Santa Fe, NM 87504

Work Phone:
505.982.4554

EPA Region:
6 (AR, LA, NM, OK, and TX)